Se sádrou do letadla

Aktuality
Se sádrou do letadla

Se sádrou do letadla

14.8.2014

 

Prostřednictvím našich partnerských cestovních kanceláří jsme dostali informaci od leteckých společností, že se množí případy klientů, kteří nastupují do letadla se zlomeninou nohy či ruky a nemají FTF report od lékaře. Takový klienti nemohou být odbaveni.

Je tedy pořeba mít v případě sádry potvrzení od lékaře, přičemž potvrzení má platnost 14 dní od vystavení.

Pro úplnost předkládáme výňatek z přepravních podmínek letecké společnosti.

PODMÍNEČNÉ PŘIJETÍ K PŘEPRAVĚ
10.1 Podmíněné přijetí k dopravě
a) Doprava cestujícího, jemuž by vzhledem k jeho tělesnému nebo duševnímu stavu či věku hrozilo při letecké dopravě nebezpečí újmy na zdraví nebo jiná škoda, se provádí s podmínkou, že dopravce neodpovídá za případné zranění, onemocnění či jinou újmu na zdraví včetně úmrtí cestujícího a za škodu na věcech, které má cestující u sebe, došlo-li by k takové újmě nebo škodě v souvislosti nebo následkem dopravy.
b) Dopravce má právo z bezpečnostních důvodů odmítnout dopravu tělesně či duševně postiženého cestujícího bez doprovodu. Nemocný cestující musí mít při odbavení a po celou dobu letu u sebe potvrzení ošetřujícího lékaře na předepsaném formuláři, že je schopen letecké dopravy.
c) Na letech do/z USA je lékařské potvrzení požadováno v těchto případech:
 požadavek na službu nosítek (stretcher) / při cestování s inkubátorem,
 potřeba zdravotnického kyslíku během letu,
 v ostatních případech dle ustanovení odstavce 10.1 d) (vyjma výše uvedených) je lékařské potvrzení pouze doporučeno.
d) Na všech ostatních letech (vyjma letů do/z USA) je lékařské potvrzení požadováno v těchto případech:
 infarkt (do 21 dnů od události),
 mrtvice (do 10 dnů od události),
 čerstvě narozené děti (do 7 dnů od porodu),
 nemoc z dekomprese,
 pneumotorax (do 14 dnů od události),
 požadavek na službu nosítek (stretcher) / při cestování s inkubátorem,
 potřeba zdravotnického kyslíku během letu
 neschopnost při sezení udržet vzpřímenou pozici,
 poranění hlavy (do 14 dnů od události),
 zlomeniny,
sádra na ruce nebo noze,
 nekomplikované jednoduché těhotenství (od 26. do konce 34. týdne těhotenství),
 nekomplikované vícečetné těhotenství (od 20. do konce 28. týdne těhotenství),
 těžká žilní trombóza,
 těžká duševní choroba (cestující musí cestovat s doprovodem, který má zajištěno vedlejší sedadlo),
 jakákoliv vážná nebo akutní infekční nemoc (včetně planých neštovic).
e) Potvrzení od lékaře je platné po dobu 14 dní od data vystavení.
f) V případě náhlého úmrtí cestujícího za letu budou jeho pozůstatky vyloženy z letadla na nejbližším letišti a protokolárně předány kompetentním místním orgánům k dalšímu šetření a objednání náhradní dopravy.
10.2 Doprava cestujících s omezenou pohyblivostí
a) Cestující s omezenou pohyblivostí jsou cestující, jejichž aktuální zdravotní či fyzický stav vyžaduje zvláštní péči ze strany leteckého dopravce. Rozsah péče během cesty závisí na bezpečnostních předpisech v letecké dopravě, vybavení letadel dopravce a na místních podmínkách příslušného letiště. Nevidomí cestující či ostatní cestující, kteří jsou závislí na doprovodu psa, musí mít potvrzení o výcviku psa pro službu postiženým lidem, požadované cestovní doklady a dále je doporučen náhubek pro psa pro použití v případě nutnosti. Doprovodný pes musí být v postroji na vodítku a je přepravován na palubě letadla zdarma.
10.3 Doprava těhotných žen
a) Těhotné ženy v období od 26. do konce 34. týdne (u vícečetného těhotenství od 20. do konce 28. týdne) těhotenství jsou povinny předložit dopravci potvrzení lékaře na předepsaném formuláři (neplatí pro lety do/z USA). Těhotné ženy po 34. týdnu (u vícečetného těhotenství po 28. týdnu) těhotenství nejsou dopravcem k přepravě akceptovány.
10.4 Doprava dětí ve věku do 2 let
a) Dítětem do 2 let se rozumí dítě ve věku od narození do dovršení 2. roku života. V případě zpátečního letu je rozhodným časem datum návratu.
b) Dítě do 2 let nemá nárok na vlastní sedadlo a na občerstvení a je přepravováno na klíně doprovázející osoby (s výjimkou použití certifikované dětské autosedačky ve smyslu článku 10.4 d) těchto Podmínek).
c) Dospělý cestující může na linkách provozovaných Travel Service, a.s. cestovat maximálně s jedním dítětem ve věku do dvou let. Na jednu řadu 3 sedadel je povoleno umístit pouze jedno dítě ve věku do dvou let.
d) Použití dětské autosedačky je povoleno za těchto podmínek:
 cestující má pro umístění dětské autosedačky zakoupené zvláštní sedadlo,
 dětská autosedačka je certifikována pro použití v letecké dopravě a certifikace je na sedačce vyznačena,
 dětská autosedačka může být použita pouze tehdy, pokud je jí možno připoutat dvou-bodovým pásem a musí zůstat takto upevněna po celou dobu letu.
10.5 Nedoprovázené děti
a) Nedoprovázenými dětmi se rozumí děti starší 6 let do dovršení 12. roku života bez doprovodu dospělé osoby (doprovodná osoba musí mít nejméně 18 dovršených let). Děti mladší 6 let nemohou být přepravovány bez doprovodu dospělé osoby. Nedoprovázeným dětem dopravce poskytne asistenční službu (UM) na letišti odletu a určení. Cestujícímu ve věku od 12 do 17 let včetně může být také
13
poskytnuta asistenční služba (MAAS) na základě žádosti rodičů či zákonného opatrovníka. Asistenční služba (UM/MAAS) je zpoplatněna dle platného ceníku.
b) Nedoprovázené děti jsou přijaty k přepravě za podmínky, že jsou doprovázeny dospělou osobou na letiště odletu, která dopravci předá vyplněný předepsaný formulář, který mimo jiné potvrzuje, že děti jsou očekávány na letišti příletu jinou dospělou osobou. Dopravce má právo požadovat prokázání věku dítěte. Rodiče/osoby pověřené výchovou/pečovatelé musí na letišti zůstat až do odletu letadla.
c) Přeprava nedoprovázeného dítěte (UM) a asistenční služba (MAAS) je možná pouze po předchozím oznámení takové přepravy dopravci, a to nejpozději 48 hod. před odletem.